Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Indledning  

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre en skriftlig aftale foreligger. Ordrer anses for bindende ved accepten af LAKUDA's tilbud. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers indkøbsordre, er ikke bindende for LAKUDA ApS, medmindre der er foretaget en skriftlig accept af disse.

 

1. Tilbud

De opgivne priser er ekskl. moms. LAKUDA ApS forbeholder sig ret til, at ændre data i prislister, tilbud og katalogmateriale uden forudgående varsel. Alle opgivne mål og tekniske specifikationer er af vejledende karakter. Der tages forbehold for tryk-og stavefejl. Tilbud er kun bindende for LAKUDA ApS, såfremt vi ved modtagelse af en endeligt specificeret ordre stadig kan skaffe varerne til de priser, kurser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for det oprindelige tilbud.

 

2. Ordrer

Et køb er accepteret, når LAKUDA ApS har bekræftet ordren med en ordrebekræftelse, og anses for afsluttet, når en faktura er sendt til køber. LAKUDA ApS forbeholder sig ret til at ændre prisen i en ordrebekræftelse, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transportomkostninger. Dette gælder også ved del-leverancer i forhold til de varer, som endnu ikke er leveret. Skulle dette indtræffe, vil køber naturligvis blive orienteret om dette og bedt om en accept af den nye pris.
Ordrer med varer bestilt hjem specielt til en kunde kan normalt ikke annulleres uden skriftlige bekræftelse fra vores leverandør. LAKUDA ApS forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti eller lign. for ordrer med produkter, som må anses for at være så køberspecificerede, at de ikke uden videre kan videresælges til andre kunder.

 

3. Levering, forsendelse

Ordrer sendes fra LAKUDA ApS's lager i Hedensted. Forsendelse sker på købers regning og sælgers risiko med mindre andet er aftalt. Nogle af LAKUDA ApS’s produkter er klassificeret som farligt gods. Disse varer sendes i henhold til gældende lovgivning omkring fragt af farligt gods. Denne omkostning lægges til de almindelige forsendelsesomkostninger.

Bemærk at pr. 15. marts 2022 gælder nedenstående fragt priser:

Fragtpris for ordrer under 2.000 kr.
= 79 kr.
For ordrer over 2.000 kr. er der gratis fragt.

4. Leveringsstid

LAKUDA ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, som er uden for vores indflydelse og kontrol. Alle leveringsdatoer og tidspunkter afgivet i samarbejdsaftaler, tilbud og ordrebekræftelser er forventede leveringsdatoer.
LAKUDA ApS kan ikke holdes ansvarlig for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, såfremt levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid. LAKUDA ApS vil dog være ansvarlig for et eventuelt tab, der skyldes grov uagtsomhed hos selskabets personale. Skulle der opstå uforudsete begivenheder, som forsager forsinker eller fuldstændigt umuliggør leveringen, også hos vores leverandører, har vi ret til, at ophæve den indgåede aftale, uden at kunne blive afkrævet erstatning eller anden form for økonomisk kompensation.

 

5. Betaling

Forfaldstidspunktet for betalingen er altid anført på fakturaen.
Ved for sen betaling beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er LAKUDA ApS ikke forpligtet til yderligere levering.

Varen betragtes som LAKUDA ApS ejendom, indtil vederlaget er erlagt fuldt ud

 

6. Returvarer 

Omkostningen til returnering tilfalder køber. Så snart vi modtager varen retur, krediterer vi ordren – 20 %. i retur gebyr.

Fortrydelsesretten kan kun benyttes, hvis varen tilbageleveres i samme originale indpakning og inden 8 dage efter varen er leveret. 

Varer, der er leveret og fremstillet efter særlig opgave, tages ikke retur.


Varerne sendes retur til:
LAKUDA ApS
Spettrupvej 1
8722 Hedensted
Danmark


7. Produktansvar / Reklamation

Skade på personer eller udstyr forvoldt af vore produkter, vil være dækket af LAKUDA ApS og vores leverandørers produktansvarsforsikringer.

Varer, der er defekte pga. fabrikations- eller materialefejl, vil blive repareret, ombyttet eller kompenseret  økonomisk, når de returneres til LAKUDA ApS.. Vi forventer, at der reklameres indenfor 8 dage efter levering. herefter bortfalder mulighed for reklamation. Ansvaret bortfalder også, hvis defekten er opstået på grund af mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd

8. Tvister

Skulle der opstå tvister i forbindelse med leverancer og ordrer, som ikke kan løses parterne imellem, vil disse blive afgjort af Sø- og Handelsretten i København i henhold til dansk lovgivning.

 

9. Særlige betingelser

Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke kan anvendes, henvises til "Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt indenfor disse lande".

Lakuda: © 2003-2022 Lakuda.dk