Introduktion til LAKUDA's Code of Conduct - forretningskodeks

I LAKUDA ApS erkender vi, at kernen i vores identitet ligger i etikken bag vores handlinger. At være etisk betyder at forstå og respektere den korrekte opførsel i en mangfoldighed af situationer, samt at have den ærlighed og integritet, som er nødvendig for at gøre det rigtige – selv når ingen ser det. Derfor er det ikke kun gældende love og regulativer, der styrer os, men en indre forpligtelse til altid at stræbe efter at gøre mere og være bedre.
Vores værdier – ærlighed, respekt, ambition, teamwork, innovation og langsigtede forpligtelser – er hjørnestenene i vores virksomheds etik og forretningsmetoder. Vi håndhæver en kultur af åbenhed og gennemsigtighed, hvilket fremmer stærke og vedvarende relationer med alle vores interessenter: medarbejdere, kunder, partnere, og det bredere samfund vi opererer i.

Ærlighed er vores retningsgivende princip i alle former for kommunikation og transaktioner, mens respekt for mennesker, samfund og miljøet afspejles i hver handling vi foretager os. Vores ambition driver os til konstant at søge efter forbedringer og vækst, ikke kun som enkeltpersoner, men som et kollektivt team. Vi mener, at samarbejde er nøglen til succes og at ved at arbejde sammen, kan vi multiplicere vores effekt og opnå større resultater, mens vi nyder rejsen.
Innovation ligger i hjertet af vores forretningsstrategi, og vi er altid på jagt efter nye og banebrydende metoder til at forbedre og gå forrest i vores industri. Vores forpligtelse er langsigtet – vi foretrækker at tage valg, der sikrer succes for både os selv og vores partnere over tid.

Det er med disse principper som fundament, at bestyrelsen for LAKUDA ApS har vedtaget dette forretningskodeks. Den udgør en paraply for vores kerneprincipper for etik i forretningerne og er afgørende for vores fortsatte succes. Alle LAKUDA medarbejdere forventes at leve op til disse standarder, og vi håber at inspirere vores leverandører til at dele disse principper.

LOV OG ETIK
Hos LAKUDA ApS er det en forudsætning, at alle vores leverandører efterlever gældende lovgivning og respekterer de bestemmelser, der er på plads i de lande, hvor de opererer. Vores Code of Conduct stræber dog efter at etablere et etisk fundament, som rækker ud over lovens bogstav. Dette inkluderer en forpligtelse til at følge de principper, som er fremlagt i FNs Global Compact, den universelle erklæring om menneskerettigheder, ILOs principper for arbejdsrettigheder og OECDs retningslinjer mod korruption. Vi insisterer på, at disse principper efterleves som et minimum, selv under omstændigheder, hvor de er mere restriktive end lokal lovgivning.

KORRUPTION
LAKUDA's leverandører forpligter sig til fuldstændig integritet i forretningsmæssige interaktioner. Enhver form for korruption, herunder gaver eller andre fordele, der kan bruges til at påvirke beslutninger hos kunder, myndigheder eller andre interessenter, er strengt forbudt. Vi forventer, at vores leverandører værner om deres beslutningsobjektivitet og undgår enhver form for potentielle interessekonflikter.

HVIDVASKNING AF PENGE
Det er uomgængeligt for LAKUDA og vores partnere at stå udenfor og ikke engagere sig i nogen former for pengehvidvaskning. Vi støtter og fremmer en forretningsetik, hvor finansiel transparens er nøglen til ærlig handel.

KONKURRENCESPØRGSMÅL
Vi forventer, at alle leverandører konkurrerer på markedet på en retfærdig og lovlig måde. Overholdelse af gældende konkurrencelovgivning er en absolut nødvendighed, og ingen form for konkurrencebegrænsende praksis, såsom karteldannelse eller informationsudveksling, der kan skade et frit og retfærdigt marked, vil blive tolereret.

MILJØ
LAKUDA prioriterer miljøbevidsthed og bæredygtighed. Leverandører opfordres til at vedtage praksis, der minimerer miljøpåvirkningen og fremmer en bæredygtig tilgang til ressourceudnyttelse. Dette indebærer en overholdelse af – og stræben efter at overgå – miljømæssige standarder, love og internationale konventioner, især i forhold til reduktion af emissioner og forurening.

ARBEJDSFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ
Respekt for arbejdstageres rettigheder er en hjørnesten hos LAKUDA. Dette inkluderer retten til at organisere sig og deltage i kollektive forhandlinger. Ingen former for diskrimination eller chikane vil blive tolereret. Vi forventer desuden, at alle medarbejdere i leverandørkæden opretholder en sund og sikker arbejdsplads og forholder sig til LAKUDA's standarder for sundhed, sikkerhed og uddannelse, for at sikre et arbejdsmiljø, der fremmer både fysisk og psykisk velvære.

FORTROLIGE OPLYSNINGER
Fortrolighed er af yderste vigtighed for LAKUDA ApS. Vi forventer, at vores leverandører behandler alle former for fortrolige oplysninger modtaget fra os med største omhu og sikkerhed. Det er afgørende, at disse oplysninger ikke deles med uautoriserede tredjeparter. Leverandørernes personale skal håndtere fortrolige data ansvarsfuldt, uden at overtræde de grænser for anvendelse og adgang, der er nødvendige for at udføre deres tjenester.

LAKUDA’s KUNDERS CODE OF CONDUCT
I situationer, hvor leverandørens ansatte er i direkte kontakt med LAKUDA's kunder, enten på kundens sted eller gennem brug af kundens IT-systemer, er det af største vigtighed, at disse ansatte følger kundens egne adfærdskodekser samt sikkerhedsforskrifter. Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem LAKUDA's og kundens regelsæt, er det forventet, at leverandørens ansatte efterlever de strengeste af de givne regler.

MISLIGHOLDELSE AF CODE OF CONDUCT OG WHISTLEBLOWING
Enhver overtrædelse af LAKUDA's Code of Conduct skal adresseres prompte og effektivt. Leverandører er forpligtet til at udarbejde en handlingsplan til rettelse af sådanne overtrædelser til godkendelse hos LAKUDA. Gentagne eller alvorlige overtrædelser vil blive betragtet som fundamentale misligholdelser, som kan føre til en ophævelse af samarbejdet.

LAKUDA opfordrer til gennemsigtighed og ansvarlighed. Mistanker om ulovligheder eller brud på vores Code of Conduct skal rapporteres gennem de etablerede kanaler på vores hovedkontor i Hedensted, Danmark. Rapportering kan foregå anonymt og vil blive efterforsket grundigt. Vi garanterer, at ingen vil opleve repressalier for at rapportere i god tro.

Der kan rapporteres til én eller alle af følgende kontakter:
Ledelsen: Kurt Hansen - kh@lakuda.dk / Lars Løvendahl-Hansen - llh@lakuda.dk Arbejdsmiljørepræsentant: Jesper Thorhauge Bjerregaard - jtb@lakuda.dk

Disse retningslinjer sikrer, at LAKUDA og vores partnere opererer i overensstemmelse med højeste etiske standarder og med respekt for fortrolighed, lovgivning og de forskellige adfærdskodekser, der måtte være gældende.

Lakuda: © 2003-2022 Lakuda.dk